Załącznik do uchwały nr 11
w treści przyjętej w dniu 5.12.2009 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA SZKOŁA DLA OSTRÓW – OSTROWY DLA SZKOŁY

 

Rozdział I.  Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie SZKOŁA DLA OSTRÓW –     OSTROWY DLA SZKOŁY, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Szkoła oznacza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Sosnowcu.
 3. Nazwa Ostrowy oznacza Ostrowy Górnicze, obejmujące ich części tradycyjnie zwane Bory, Feliks, Dorota.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 3

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami ), ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2004 roku -/Dz.U.2003/96/873 ze zmianami oraz niniejszym Statutem.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.

Rozdział II.  Cele i sposoby działania
§ 6

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
   1)  działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Ostrów Górniczych oraz pielęgnowania tradycji Szkoły,
   2)  nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli, sympatyków Szkoły oraz mieszkańców Ostrów Górniczych,
   3)  udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
   4)  promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej wybitnych absolwentów,
   5) udzielanie pomocy społecznej rodzinom, uczniom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
   6)  działalność charytatywna;
   7)  podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
   8)  ochrona i promocja zdrowia,
   9)  działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
   10)  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
   11)  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
   12)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
   13)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
   14)  działalność w zakresie ekologii ,ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
   15)  działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
   16)  upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa Polskiego;
   17)  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
   18)  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
   19)  promocja i organizacja wolontariatu;
   20)  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo inne organizacje pożytku publicznego.

§ 7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
   1)  inspirowanie, aktywizację i organizację środowiska absolwentów i mieszkańców Ostrów Górniczych,
   2)  pomoc w organizowaniu uroczystości państwowych, religijnych, jubileuszowych i koleżeńskich w Szkole i w środowisku lokalnym,
   3)  gromadzenie i aktualizowanie informacji o wybitnych absolwentach Szkoły, Ostrów oraz ich losach,
   4)  współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
   5)  współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami oraz organami Szkoły na rzecz rozwoju ZSO nr 6 i Ostrów Górniczych,
   6)  współpracę z placówkami i instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, religijnymi,
   7)  organizowanie imprez, w tym promocyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
   8)  produkcja i sprzedaż gotowej żywności,
   9)  prowadzenie działalności publikacyjno – informacyjnej. ,
   10)  gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób, stowarzyszeń, fundacji, funduszy europejskich, organizacji spółdzielczych, zawodowych, samorządowych, przedsiębiorstw, ofiarodawców zagranicznych, z imprez i zbiórek publicznych z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie, społeczne komitety pomocy szkole i samą szkołę,
   11)  organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
   12)  promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
   13)  kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
   14)  szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
   15)  zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia,
   16)  organizowanie osób i środków dla realizacji przyjętych celów,
   17)  organizowanie różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.

§ 8

 1. W ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:
   1)  podejmowaniu działań na rzecz ogółu społeczności Ostrów Górniczych ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
   2)  udzielaniu wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
   3)  organizowaniu pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
   4)  zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, grupy wsparcia,
   5)  propagowaniu działalności kulturalno-oświatowej wśród społeczności lokalnej przez wystawianie przedstawień artystycznych, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, pokazów, przedstawień teatralnych,
   6)  działaniach na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży,
   7)  mobilizowaniu społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,
   8)  organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji i doradztwa.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

Rozdział III.  Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
    1) członków zwyczajnych,
    2) członków wspierających,
    3) członków honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być wszystkie osoby fizyczne, prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które podzielają cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udzielają Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej i innej.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia i jego działalności.

§ 11

 1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

1. Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 13

 1.Każdy Członek zwyczajny posiada:
   1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
   2) prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
   3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
   1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
   2) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
   3) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd na początku każdego roku kalendarzowego.

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają nadto prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
    1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
    2) śmierci osoby, która ma statut Członka,
    3) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. Decyzje określone w §16 ust. l pkt.3) podejmuje Zarząd i powiadamia Członka, który w terminie do 30 dni od daty powiadomienia może się odwołać do Walnego Zebrania.

Rozdział IV.  Struktura Organizacyjna

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
    1) Walne Zebranie Członków,
    2) Zarząd Stowarzyszenia,
    3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.  3. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący każdorazowo wybrany przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  4. Obrady protokołuje, każdorazowo wybrany przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, sekretarz.  5. Protokoły z zebrań Walnego Zebrania podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, a Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 3 lata.
 2. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania dokonuje Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona w formie pisemnej, mailowej, telefonicznej lub bezpośrednio powiadamiając Członka – z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
    1) z własnej inicjatywy,
    2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
    3) na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/5 Członków zwyczajnych.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosków wymienionych – w § 19 ust.4 pkt.2) i 3).

§ 20

 1. W Walnym Zebraniu udział biorą:
   1) z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni,
   2) z głosem doradczym – Członkowie wspierający i honorowi.

§ 21

 1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
   2) uchwalanie Statutu i jego zmian większością 2/3 obecnych członków.
   3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów,
   4) określanie górnej granicy zobowiązań finansowych zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia,
   5) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu,
   6) wybór i odwołanie członków Zarządu,
   7) uchwalanie Regulaminu Prac Zarządu,
   8) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
   9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
   10) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium Zarządowi,
   11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
   12) nadawanie tytułu członka honorowego,
   13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Zarząd Stowarzyszenia (wraz z określeniem pełnionych przez członków Zarządu funkcji) jest wybierany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 3. 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 23

 1. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 osób: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członkowie Zarządu wybierani przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 2. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób nadużył zaufania członków Stowarzyszenia w związku z działalnością Stowarzyszenia.
 3. Uzupełnienie składu Zarządu w czasie kadencji może nastąpić w drodze przyjęcia kandydata , który w wyborach na Walnym Zebraniu Członków uzyskał największą liczbę głosów po wybranym Członku Zarządu.

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
 3. Zobowiązania finansowe Stowarzyszenia mogą być zaciągane przez trzech członków Zarządu , w tym Prezesa.

§ 25

 1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
   1) realizowanie zadań, wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
   2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem do wartości ustalonej każdego roku przez Walne Zgromadzenie,
   3) ustalanie wysokości składek członkowskich,
   4) zarządzanie funduszami Stowarzyszenia wg planów finansowych przyjętych przez Walne Zebranie Członków,
   5) zwoływanie Walnego Zebrania,
   6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
   7) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
   8) opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie,
   9) przestrzeganie regulaminu Zarządu.

§ 26

 1. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
 2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach niewymagających działania wspólnego.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić tylko przez kolejne dwie kadencje.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki:
   1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
   2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków komisji.

§ 28

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
    1) przeprowadzanie kontroli z działalności Stowarzyszenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku,
   2) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
   3) przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami,
   4) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 29

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób nadużył zaufanie członków Stowarzyszenia.
 4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji może nastąpić poprzez powołanie do Komisji kandydata, który na Walnym Zebraniu uzyskał największą ilość głosów po kandydatach wybranych do Komisji.

Rozdział V.  Majątek Stowarzyszenia

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
    1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
    2) środki pieniężne,
    3) inne prawa majątkowe.
2. Majątek może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
    1) składek członkowskich,
    2) darowizn, spadków i zapisów,
    3) dotacji i ofiarności publicznej,
    4) dochodów z ruchomości i nieruchomości będących własnością Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nieobciążony.

§ 32

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, Członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich Członków, Członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz Członków, Członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI.  Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Niniejszy Statut może być zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 34

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
 2. Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie. W przypadku niemożności podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia likwidatorem jest prezes bądź sekretarz ostatniego zarządu. Likwidatora w tym wypadku wskazuje sąd.
 3. Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają przeznaczone na rzecz ZSO nr 6 w Sosnowcu lub jego prawnego następcy.

§ 35

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.